OTEVŘENÍ DDM

Informace k otevření kroužků DDM v závěru školního roku 2019/2020

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.dubna 2020 je znovu umožněna přítomnost účastníků vzdělávání ve střediscích volného času. Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i Junior DDM-SVČ Chotěboř znovu otevírá vybrané zájmové útvary. Všechny účastníky, kterých se otevření týká, včas obvoláme či zašleme mail. Vybrané kroužky byly zahájeny v úterý 12.5.2020. Některé zahájí svou činnost o týden později a další v termínech, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Bohužel, některé kroužky otevřít nemůžeme z důvodu nesplnění podmínek nastavených MŠMT (odkaz na pokyny zde ochrana_zdravi_svc-1.pdf).

Základní pokyny pro přítomnost účastníků DDM v budovách, kde se aktivity konají:
  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového ifnekčního onemocnění (ke stažení zde čestné_prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf), které předá buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníku u vstupu do zařízení při první schůzce. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup na aktivitu umožněn!
  • Do budov a míst, kde probíhá zájmové vzdělávání, bude umožněn vstup jen účastníkům vzdělávání, nikoliv rodičům a jinému doprovodu
  • Účastníci kroužků budou čekat před budovou (nebo sportovištěm), kde si je převezme vedoucí kroužku (popř. pracovník DDM). Žádáme Vás o dodržování přesných časů začátku kroužku a dodržování rozestupů min. 2 m.
  • Všichni účastníci budou ve společných prostorách povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charatkeru. Každá účastník musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
 
Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech". Před každou vzdělávací hodinou je s nimi seznámí vedoucí kroužku.
Maximální počet ve skupině je 15 účastníků + vedoucí kroužku.
Spuštěny budou jen vybrané kroužky. Zde se i nadále řídíme platnými hygienickými pravidly, prostorovými možnostmi učeben a personálních možností. 

Některé zájmové útvary nemohly být otevřeny. V případě zájmu vyplňte a zašlete přiloženou ŽÁDOST O VRÁCENÍ POMĚRNÉ ČÁSTI POPLATKU ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ e-mailem do DDM na junior@ddmchotebor.cz, nejpozději do 15. září 2020. Částka bude vypočtena na základě skutečně odučených lekcí (počet lekcí za rok 25). Pokud možnosti vrácení školného nevyužijete, peníze budou použity na nákup učebních a výtvarných pomůcek DDM, podporu činnosti DDM, mnohokrtá děkujeme za vstřícnost a pochopení.


Velmi se na vás těšíme v novém školním roce a prosíme všechny účastníky o co možná nejvíce odpovědný přístup.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ing. Alena Jandová, Junior DDM-SVČ Chotěboř