NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Informace k otevření kroužků DDM pro školní rok 2020/2021

Přihlašování do kroužků
elektronicky od 1.8.2020 přes klientské centrum https://ddmchotebor.iddm.cz/prihlaseni nebo osobně v recepci Junioru od 11.9. do 31.10.2020 v pracovní dny od 14:00 do 17:00 hod. Do zájmového útvaru je účastník přihlášen až po odevzdání vytištěné podepsané přihlášky. Nově se do vybraných kroužků přihlašuje i doprovod (týká se především kroužků mateřského klubu). 
 
Výše úplaty za zájmové vzdělávání
Přihláška je na celý školní rok 2020/2021. Úplata je hrazena v celé roční splátce, prosíme o zaplacení do 17.1.2021.V případě odhlášení dítěte z kroužku (odhlášení probíhá na základě předepsaného formuláře) bude poměrná část vrácena.
Pokud není stanoveno jinak, je hodinová dotace naplněna odučením alespoň 25 lekcí. Vratka se počítá z celé roční splátky a odučených lekcí. V případě nepřítomnosti dítěte na lekci, musí být pro vrácení doloženo potvrzením od lékaře či výše uvedeným formulářem o odhlášení dítěte z aktivity.
 
Zahájení činnosti kroužků
Zájmové kroužky a kurzy začínají v týdnu od 14.9., přehled úvodních schůzek je uveden na tomto odkaze První schůzky 2020/2021. Zájmový útvar bude otevřen pouze při
dostatečném počtu přihlášených.
 
Příspěvek od pojišťovny
Upozorňujeme rodiče na možnost příspěvku na sportovní a pohybové aktivity. Pokud jej chcete čerpat, zaplaťte u nás podle předpisu a poté vám pro pojišťovnu vystavíme
potvrzení o platbě.
  
Podepsáním přihlášky potvrzuje zákonný zástupce seznámení s vnitřním řádem, který je k dispozici na recepci nebo na www.ddmchotebor.cz.
Při ukončení činnosti v zájmovém útvaru v průběhu roku je zákonný zástupce povinen účastníka odhlásit na předepsaném formuláři (na recepci nebo na webu v sekci Dokumenty DDM).
Zaplacená úplata za zájmový útvar se vrací pouze v případech uvedených ve vnitřním řádu Junioru DDM-SVČ. V případě, že dítě v průběhu školního roku přestoupí do jiného zájmového útvaru, může zákonný zástupce požádat o převedení poměrné části úplaty na nový zájmový útvar. Účast dítěte v zájmovém útvaru může být ukončena:
1) Pokud včas nezaplatíte
2) Vaší písemnou žádostí a odhlášením
3) Z důvodu nevhodného chování a narušování činnosti
    v kroužku
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ODPOVÍDÁ ZA CESTU DÍTĚTE DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU A ZPĚT. JUNIOR DDM-SVČ ZODPOVÍDÁ ZA ÚČASTNÍKY VE STANOVENÝ ČAS ZÁJMOVÉHO ÚTVARU.
 
Povinností zákonného zástupce je dítě omluvit v případě neúčasti na kroužku.
 
Kontakt recepce: telefon 569626638/ mobil: 724291770
                            email: recepce@ddmchotebor.cz
 

Základní pokyny pro přítomnost účastníků DDM v budovách, kde se aktivity konají:
  • Při vstupu do budovy a míst, kde probíhá zájmové vzdělávání provedou účastníci a ostatní osoby bezodkladně dezinfekci rukou (žádáme rodiče, aby děti nosili s sebou i malý bezinfekční gel)
  • Do budovy bude umožněn vstup zákonným zástupcům pouze v opodstatněných případech (zejména u malých dětí, které potřebují pomoci s převléknutím), ihned poté žádáme rodiče, aby budovu opustili a vrátili se až na konec hodiny
  • Pokud budou u účastníka při příchodu do budovy patrné příznaky infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest krku, bolest hlavy apod.):
    • není vpuštěn do budovy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
    • pokud přichází bez doprovodu, je okamžitě kontaktován zákonný zástupce a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí účastníka
  • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti účastníka na aktivitě, bude vybaven rouškou a ihned je informován rodič z důvodu bezodkladného vyzvednutí účastníka.
  • V této souvislosti žádáme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali na aktivitu děti s výše uvedenými příznaky a předešli tak komplikacím. V tomto případě pošlete SMS či email na recepce@ddmchotebor.cz, že dítě omlouváte z daného kroužku.
Z výše uvedených důvodů žádáme rodiče o aktuálnost, dostupnost a doplnění potřebných kontaktů (především telefony a email).
Z důvodu omezení vstupu cizích osob do budovy vás žádáme o přihlašování účastníků na aktivity online přes webové stránky https://ddmchotebor.iddm.cz/prihlaseni a o hrazení plateb bezhotovostní formou.

Velmi se na vás těšíme v novém školním roce a prosíme všechny účastníky o co možná nejvíce odpovědný přístup. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Sledujte také naše webové stránky a FB ohledně změn a nových informací, které budou reagovat na stávající situaci.

Věříme, že i přes nezbytná opatření, společně zvládneme rozjet nový školní rok a uspořádat všechny aktivity, které jsme si pro tento školní rok naplánovali.

Ing. Alena Jandová, Junior DDM-SVČ Chotěboř