Vnitřní řád Junioru

Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř,Tyršova 793
Tyršova 793, 583 01 Chotěboř
IČ: 72076658
tel. 569 626 638
www.ddmchotebor.cz
e-mail: junior@ddmchotebor.cz
 
 
VNITŘNÍ ŘÁD
 
1. Všeobecná ustanovení
Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 (dále jen DDM)  poskytuje zájmové vzdělávání v souladu se zákonem  č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.
 
DDM Chotěboř je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovaná Městem Chotěboř. Vnitřní řád upravuje základní pravidla provozu zařízení pro zaměstnance, účastníky činností a další návštěvníky DDM. Vymezuje práva a povinnosti zúčastněných, práva a povinnosti jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení, provoz a vnitřní režim školského zařízení, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků. Zabezpečuje předcházení sociálně patologickým jevům, jako je násilí, šikana, rasová diskriminace a užívání návykových látek. Upravuje podmínky zacházení s majetkem DDM.
 
Vnitřní řád platí pro budovy a všechny prostory jak vlastní, tak prostory pronajímané pro činnosti, které Junior zajišťuje a pořádá.
 
2. Činnost DDM
Obsah činnosti je vymezen Školským zákonem v platném znění a prováděcími předpisy k němu, zejména pak Vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.
 
Formy činnosti:
 • pravidelná výchovná vzdělávací a zájmová činnost,
 • příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost,
 • nabídka a realizace spontánních aktivit,
 • táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo město,
 • osvětová a vzdělávací činnost,
 • individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadaných dětí a žáků.
 
DDM je přístupný všem bez jakékoliv diskriminace z důvodů rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu a zdravotního stavu.
 
Činnost je určena pro děti, žáky a studenty, ale i pedagogické pracovníky, rodiče a další fyzické osoby (dále jen účastníci), a to bez ohledu na místo jejich bydliště nebo jiné podmínky.
 
O přijetí k pravidelné zájmové činnosti, příležitostné, pobytové a letní činnosti se zpravidla rozhoduje na základě písemné přihlášky. Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitelka.
 
3. Práva a povinnosti účastníků
A. Práva účastníků při vzdělávání a zájmové činnosti
 • Každý účastník má právo na zájmové vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu.
 • Každý účastník má právo formulovat své vlastní názory, svobodně je vyjadřovat, přičemž se jeho názorům musí věnovat pozornost.
 • Každý účastník má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním a nedbalým zacházením.
 • Každý účastník má právo na informace a poradenskou pomoc týkající se zájmového vzdělávání.
 • Každý účastník má právo informovat se u vedoucích zájmových útvarů nebo vedoucích činností o výsledcích svého zájmového vzdělávání. Toto právo mají i rodiče účastníka. V případě zletilých účastníků mají na tyto informace právo rodiče případně osoby, které plní k účastníkům vyživovací povinnost.
 
B. Povinnosti účastníků při vzdělávání a zájmové činnosti
 • Účastník je povinen řádně docházet na zájmové útvary podle rozvrhu hodin.
 • Místo a čas se dozvědí účastníci a zákonní zástupci účastníků z rozvrhu uveřejněném na webových stránkách, v informační brožuře, v tisku. U zájmových útvarů, které budou v nabídce nové je možné se dohodnout na první zahajovací schůzce (ukázce). Vedoucí ZÚ zodpovídá za své členy v době určené rozvrhem.
 • Nepřítomnost v zájmovém vzdělávání musí být řádně omluvena (u nezletilých účastníků zákonnými zástupci). Pokud musí účastník opustit zájmovou činnost v jejím průběhu, požádá o uvolnění vedoucího ZÚ.
 • Účastník je povinen dodržovat vnitřní řád a další vnitřní předpisy především pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
 • Účastníkům není dovoleno nosit do zájmového vzdělávání věci, které nejsou nutné pro činnost, zejména předměty nebezpečné a předměty cenné.
 • Účastníci jsou povinni plnit pokyny a nařízení pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců. Chovat se v době i mimo dobu vzdělávání v souladu s obecně platnými pravidly slušného a ohleduplného chování.
 • Účastníci jsou povinni šetřit a chránit majetek DDM, udržovat pořádek v prostorách konání zájmové činnosti.
 • V případě svévolného poškození nebo zničení majetku DDM, majetku jiných účastníků či jiných osob, hradí účastník, který svévolné poškození nebo zničení majetku způsobil (v případě nezletilých jejich zákonní zástupci), škodu v plném rozsahu.
 • Pro organizátory a účastníky činností, kteří mají pronajaty místnosti v prostorách Junioru jsou podmínky, za kterých mohou být pronajaté prostory využívány, zakotveny ve smlouvě o nájmu nebo výpůjčce.
 
C. Práva a povinnosti zákonných zástupců
Práva zákonných zástupců
 • Zákonní zástupci účastníků mají právo na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání účastníka, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 • Zákonní zástupci účastníků mají právo na informace a poradenskou pomoc pro jejich děti v
záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání.
Povinnosti zákonných zástupců
 • Zákonní zástupci nezletilých účastníků mají povinnost zajistit, aby účastník docházel řádně do zájmových činností.
 • Na vyzvání ředitelky DDM mají zákonní zástupci nezletilých účastníků povinnost osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání účastníka.
 • Zákonní zástupci nezletilých účastníků informují DDM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na zdraví účastníka nebo ohrozit další účastníky při zájmovém vzdělávání. Zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou povinni v případě svévolného poškození nebo zničení majetku DDM, jiných účastníků či jiných osob, uhradit v plném rozsahu škodu, kterou nezletilý účastník vzdělávání nebo zájmové činnosti způsobil.
 • Zákonní zástupci informují vedoucího ZÚ nebo pedagogického pracovníka DDM o nepřítomnosti účastníka v zájmovém útvaru. To platí i v případě jeho dřívějšího odchodu ze ZÚ (platí v případě nezletilých účastníků).
 
 
4. Provoz a vnitřní režim DDM
Provoz pravidelné a spontánní činnosti se řídí časovým harmonogramem zájmové činnosti.
Pravidelná zájmová činnost je organizovaná v zájmových útvarech /kroužky, kurzy/. Jejich nabídka je uveřejněná na začátku měsíce září v podobě tištěných brožur a na webových stránkách.
Pokyny pro účastníky pravidelné zájmové činnosti:
1. Při vstupu do místností určených pro zájmovou činnost dbají pokynů vedoucího ZÚ např.
přezouvání, převlékání, odložení dalších věcí, které nejsou potřebné k zájmovému vzdělávání
2. Vstup do místností je možný pouze za doprovodu vedoucího ZÚ.
3. Členové se zdržují v místnostech určených pro příslušnou činnost a nenarušují práci ostatních ZÚ.
4. Při činnostech dbají účastníci pokynů vedoucího, s přístroji a nářadím pracují tak, aby nedošlo k
úrazu.
5. V případě úrazu řeší další postup vedoucí ZÚ.
6. Všichni se chovají k sobě slušně, se vzájemnou tolerancí a respektem.
7. Při veškerých činnostech je nutné šetrně zacházet s majetkem DDM.
 
5. Příležitostná zájmová činnost
 
Pokyny pro účastníky příležitostné zájmové činnosti:
1. Účastníci respektují pokyny vedoucího akce.
2. Před zahájením akce jsou povinni se seznámit s charakterem činnosti a podle toho přijít vhodně oblečeni a vybaveni.
 
6. Práce s talenty
V rámci péče o talentované děti a mládež pořádá DDM soutěže, výstavy a přehlídky nebo se jich účastní.
Pokyny pro účastníky:
1. Účast na soutěžích, přehlídkách a dalších aktivitách je dobrovolná.
2. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků ručí organizátor pouze v průběhu soutěže, výstavy, přehlídky
3. Účastníci se řídí pokyny vedoucího akce.
 
7. Spontánní činnost
Spontánní činnost je v Junioru realizovaná nabídkou volné herny  Mateřského klubu, posilovně a volnočasovém klubu. Účastníci se řídí vnitřním řádem těchto prostor.
 
8. Táborová činnost.
Zahrnuje táborovou a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (formou táborů a odborných soustředění jako vyvrcholení činnosti kroužků, dále formou táborů a krátkodobých akcí určených především pro děti, případně mládež s dosud nevyhraněnými zájmy). Minimální délka trvání je 5 dní. Minimální délka trvání je 5 dní. Jejich režim se řídí táborovým řádem. Účastník se řídí pokyny organizačního pracovníka.
 
9. Metodická a odborná pomoc
Je poskytována dle možností DDM školám, občanským sdružením a dalším
subjektům, které o ni požádají. Za účastníky těchto činností ručí vysílající organizace.
 
10. Účastníci zájmového vzdělávání
Přijímání účastníků ke vzdělávání a úplata
Účastník zájmového vzdělávání je přijat na základě přihlášky /u nezletilého se souhlasem rodičů/ a zaplacení zápisného. Zájmové útvary je možno platit nadvakrát: v říjnu a v lednu. Do posilovny jsou vydávány měsíční permanentky nebo je možno platit jednotlivé vstupné. Permanentky je možno si také zakoupit na různé pohybové aktivity pro dospělé.
Na nepravidelné zájmové vzdělávání se přihlášky vyplňují dle charakteru zájmové činnosti (akce, pobytové programy, výlety).
Výše úplaty v zájmovém vzdělávání je stanovena podle četnosti a náročnosti vykonávané činnosti. Výše úplaty je uvedena u přehledu v nabídce jednotlivých zájmových útvarů a na přihláškách na jednotlivé akce. Účast v ZÚ je možno ukončit v pololetí. Poplatek se nevrací, pokud není účastník odhlášen z důvodů nemoci /nutné lékařské potvrzení/ nebo odstěhování. Ostatní případy se řeší individuálně a o vrácení poplatku rozhoduje ředitelka.
Způsob evidence účastníků
A. Pravidelná zájmová činnost:
Účastník je evidován na základě přihlášky, u nezletilých podepsané zákonným zástupcem. Docházka a průběh vzdělávání v ZÚ je vedena v třídní knize zájmového útvaru.
B. Příležitostná činnost:
Na některé příležitostné činnosti je vyžadovaná přihláška podepsaná zákonným zástupcem. Jsou to letní tábory, vícedenní pobyty, akce s přespáním, výlety, zájezdy a další závazné přihlášky na akce. Na ostatní příležitostné akce volně přístupné veřejnosti nejsou přihlášky vyžadovány a není vedena jmenná evidence účastníků.
C. Spontánní aktivity:
Tyto aktivity nabízí posilovna, Klub volného času a volná herna Mateřského klubu. Pro posilovnu jsou evidovány vydané permanentky, účastníci pravidelných aktivit Mateřského klubu jsou přijímáni na základě přihlášek jako účastníci ZÚ.
 
11. Průběh zájmového vzdělávání
ZÚ pracují zpravidla od října do května. Nekonají se ve dnech školních prázdnin a státních svátků. V tu dobu zpravidla Junior nabízí jiné volnočasové aktivity. Při ukončení ZÚ obdrží účastníci kroužků osvědčení o absolvování.
 
12. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, studentů a ostatních účastníků vzdělávání, prevence sociálně patologických jevů a ochrana proti násilí
Junior DDM – SVČ Chotěboř vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví účastníků a odpovídá za plnění platných hygienických, bezpečnostních a zdravotních norem.
V prostorách Junioru a v okolí budovy je zakázáno kouření, konzumace alkoholu, užívání a distribuce drog, projevy šikany, násilí a diskriminace. Porušení tohoto zákazu je důvodem k vyloučení ze zájmového vzdělávání. 
Pracovníci DDM věnují pozornost odchylkám v chování nezletilých žáků. Zaměřují se zejména na sociálně-patologické jevy. V případě zjištění těchto skutečností situaci neodkladně řeší nejprve s přímým nadřízeným, následně se zákonnými zástupci případně jiným orgánem nutným k řešení dané situace.
Je vedena evidence úrazů účastníků činnosti a řešeno jejich odškodnění. Účastníci jsou povinni hlásit vedoucímu ZÚ, pedagogickému zaměstnanci nebo informační službě ve vrátnici každý sebemenší úraz, jakoukoliv ztrátu nebo poškození majetku. Odpovědný pracovník, kterému je nahlášen úraz nebo poranění zajistí, postiženému poskytnutí první pomoci:
Postup při úrazu:
 1. zjistit stupeň poranění
 2. zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři
 3. oznámit skutečnost zákonným zástupcům, požádat je o převzetí klienta
 4. informovat ředitele SVČ  nebo jeho zástupce
 5. provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu

Větrání prostor a kluboven mohou provádět účastníci pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka a na jeho pokyn.
 
13. Komunikace
Komunikace se zákonnými zástupci či účastníky probíhá na základě telefonických hovorů, mailové komunikace či osobních schůzek. Dále mohou čerpat informace z webových stránek, facebooku, vývěsek umístěných na 4 místech v Chotěboři, nástěnkách v Junioru.
Se zaměstnanci DDM jsou pořádány pravidelné porady jednou měsíčně a dále operativní porady.
Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu ředitele nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit ihned.
 
14. Závěrečná ustanovení
Vnitřní řád je závazný pro všechny zaměstnance DDM, účastníky vzdělávání a zájmové činnosti a ostatní návštěvníky DDM. S Vnitřním řádem jsou povinni seznámit se všichni zaměstnanci a účastníci vzdělávání (u nezletilých jejich zákonní zástupci). Vnitřní řád je veřejně přístupný na webových stránkách a v recepci Junioru.
 
Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017
 
           
 
 
                                                                                  Ing. Alena Jandová
                                                                                           ředitelka