ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času
Tyršova 793, 583 01 Chotěboř
IČ: 720 766 58
IZO: 102954992

Kontakty:
www.ddmchotebor.cz
e-mail: juniordmchotebor.cz
tel: 569 626 638, 724 291 770
facebook: www.facebook.com/junior.ddmsvc
Předkladatel: Jaroslava Čermáková, ředitelka

CHARAKTERISTIKA
Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, /dále jen Junior DDM – SVČ nebo Junior/ je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je od 1. 1. 2011 Město Chotěboř. V Chotěboři a okolí působíme od r. 1956. Všechny formy zájmového vzdělávání, které veřejnosti nabízíme, vedou k rozvoji lidských zdrojů.
Máme zkušenosti s pořádáním akcí od nejmenších (workshopy, dílny,..) až po velké s několika tisícovou účastí. Zaměřujeme se na akce pro rodiny s dětmi, divadelní představení, výukové programy pro školy, výtvarné dílny, zájezdy, koncerty. Pořádáme letní tábory, soutěže, přehlídky. Spolupracujeme s místními občanskými sdruženími, s městem, se školami, s okolními obcemi, s dobrovolníky.
Máme bohaté zkušenosti s tvorbou, vedením a realizací projektů. Realizovali jsme řadu projektů vyhlášených ministerstvem školství, ministerstvem práce, Krajem Vysočina a Fondem Vysočiny. Prostředky na činnost a vybavení čerpáme i z grantů MAS Podhůří Železných hor a od podnikatelských subjektů. Projekty se týkají kulturních akcí, minimálních preventivních programů, soutěží a přehlídek, akcí pro rodiče s dětmi, ekologie.
V roce 2005 jsme vlastním nákladem vydali informační brožuru Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Chotěboři. V této publikaci jsme zmapovali sdružení a jejich činnost v oblasti dětí a mládeže.
Z dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci tvorby komunitního plánu města Chotěboř, vyplývá, že aktivity Junior DDM-SVČ jsou nejvyužívanější sociální a související službou pro cílovou skupinu rodiče s dětmi, mládež, osoby bez zaměstnání... Junior na svých akcích i v rámci svých aktivit prokazuje, že je schopen poskytovat kvalitní služby a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní a schopní organizátoři.
Junior DDM – SVČ zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost, vytváří podmínky pro uspokojení zájmového vzdělávání v nejrůznějších oblastech pro účastníky bez rozdílu věku. Junior DDM – SVČ ječ oprávněn vykonávat doplňkové činnosti pronájem nebytových prostor a hostinskou činnost.

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
Účast v činnostech nabízených Juniorem je na bázi dobrovolnosti. Naším cílem tedy je vytvářet takové personální a materiální podmínky, aby zde všichni mohli rozvíjet své zájmy, cítili se zde dobře a účelně trávili svůj volný čas. Cílem vzdělávání je umožnit účastníkům získat souhrn vědomostí a dovedností, rozvíjet jejich schopnosti, utvářet postoje, pomáhat v hodnotové orientaci při respektování věkových a individuálních zvláštností.

DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ
Zájmové vzdělávání probíhá po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování podle povahy jednotlivých činností. Zájmové útvary začínají pracovat většinou v říjnu a končí v květnu. Scházejí se 1 – 2x týdně, některé 1x měsíčně. Některé zájmové útvary jsou jinak časově omezeny.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
a) pravidelná zájmová činnost – probíhá v kroužcích pro děti a kurzech pro dospělé. Nabídka je každoročně obměňována a je jako příloha součástí ŠVP
b) příležitostná zájmová činnost – je určena pro nejširší veřejnost. Přehled akcí je jako příloha součástí ŠVP. Pořádáme také akce „na klíč“ pro firmy i organizace.
c) tábory – každoročně nabízíme několik táborů pro různé věkové kategorie s různým zaměřením
d) soutěže - organizujeme oblastní kola postupových soutěží /Říkejme si básničku, Všeználek, Deskové hry/ ale i vlastní soutěže a přehlídky /Máme rádi přírodu, Juniorská hůlka/.
e) poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně-patologických jevů - provozujeme volnočasový klub, úzce spolupracujeme se sociálním odborem města a městskou policií, podílíme se na tvorbě a aktualizaci komunitního plánu města
f) individuální práce a práce s talenty – účast na soutěžích
g) školení a kurzy – pořádáme jednorázové i dlouhodobé
h) spontánní činnost - v Junioru je provozována posilovna, mateřský a volnočasový klub

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
Obsahem vzdělávání je naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Obsah vychází především z personálních možností a z materiálních a prostorových podmínek. Respektuje věkové a individuální zvláštnosti.

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP
Účast žáků se SVP je vždy nutno konzultovat osobně s vedoucím zájmového útvaru. Budova Junioru není bezbariérová.
Nadaní účastníci zájmových útvarů mají možnost účastnit se přehlídek a soutěží. Junior pořádá 1x za 2 roky akademii, kde se veřejnost seznámí s činností ZÚ. Součástí je i výstava prací.
Své práce vystavují také ZÚ dospělých na výstavách pro veřejnost /patchwork, paličkování, lidové tradice, keramika…/

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ
Do zájmových útvarů, na některé akce a na letní tábory jsou účastníci přijímáni na základě odevzdané přihlášky, která je u nezletilých podepsaná zákonným zástupcem. Cenu ZÚ stanoví ředitelka. Děti mohou platit kroužky na dvakrát /při zahájení a v pololetí /, dospělí najednou při zahájení. Předčasně lze kroužek ukončit v pololetí. Je-li kroužek ukončen dříve, bude zaplacená částka vrácena pouze v případě vážných důvodů /nemoc, přestěhování…/. O výši vracené částky rozhoduje ředitelka. Účastníci kroužků obdrží každoročně Osvědčení o absolvování ZÚ, ostatní účastníci na požádání.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Budova Junioru je dostatečně vybavena pro aktivity, které nabízí. Je zde keramická dílna, ateliér, posilovna, mateřský klub, volnočasový klub, učebny a 3 sály pro pohybové aktivity. K bezpečnému a příjemnému prostředí přispívá i zázemí pro čekající rodiče, nové sociální zařízení a výzdoba budovy.
Některé aktivity jsou realizovány v pronajatých prostorách mimo budovu /lezecká stěna, taneční, mlsná vařečka, divadelní představení, výstavy…/

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Zájmové vzdělávání v Junioru zajišťují kvalifikovaní pedagogové volného času s různým zaměřením. Čtyři jsou interními zaměstnanci, externích je kolem 30. Junior umožňuje všem pracovníkům další průběžné vzdělávání, které vede k prohloubení jejich odbornosti a umožňuje nabídku nových volnočasových aktivit. Junior má také vytvořen tým dobrovolných spolupracovníků, kteří pomáhají při akcích.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Junior hospodaří s vlastním rozpočtem, který je tvořen náklady a výnosy. Výnosy jsou tvořeny příjmy ze státního rozpočtu /příspěvek na mzdy/, z rozpočtu města /příspěvek na provoz/ a vlastními příjmy /zápisné do ZÚ, vstupné na příležitostné akce a spontánní aktivity, pronájem prostor, sponzorské dary, granty…/

BEZPEČNOST PRÁCE
Junior vytváří účastníkům bezpečné a příjemné prostředí. Přispívá k tomu nejen provádění pravidelných předepsaných revizí, ale také opravy budovy prováděné městem, péče o interiér a vybavení a vstřícný přístup všech zaměstnanců. O pravidlech bezpečnosti jsou účastníci poučeni na prvních schůzkách, kde se také seznamují s vnitřním řádem. Všichni účastníci činnosti Junioru jsou pojištěni.

Aktualizován a schválen 7. 9. 2015