ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času
Tyršova 793, 583 01 Chotěboř
IČ: 720 766 58
IZO: 102954992

Kontakty:
www.ddmchotebor.cz
e-mail: juniordmchotebor.cz
tel: 569 626 638, 724 291 770
facebook: www.facebook.com/junior.ddmsvc
Předkladatel: Jaroslava Čermáková, ředitelka

CHARAKTERISTIKA
Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, /dále jen Junior DDM – SVČ nebo Junior/ je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je od 1. 1. 2011 Město Chotěboř. V Chotěboři a okolí působíme od r. 1956. Všechny formy zájmového vzdělávání, které veřejnosti nabízíme, vedou k rozvoji lidských zdrojů.
Máme zkušenosti s pořádáním akcí od nejmenších (workshopy, dílny,..) až po velké s několika tisícovou účastí. Zaměřujeme se na akce pro rodiny s dětmi, divadelní představení, výukové programy pro školy, výtvarné dílny, zájezdy, koncerty. Pořádáme letní tábory, soutěže, přehlídky. Spolupracujeme s místními občanskými sdruženími, s městem, se školami, s okolními obcemi, s dobrovolníky.
Máme bohaté zkušenosti s tvorbou, vedením a realizací projektů. Realizovali jsme řadu projektů vyhlášených ministerstvem školství, ministerstvem práce, Krajem Vysočina a Fondem Vysočiny. Prostředky na činnost a vybavení čerpáme i z grantů MAS Podhůří Železných hor a od podnikatelských subjektů. Projekty se týkají kulturních akcí, minimálních preventivních programů, soutěží a přehlídek, akcí pro rodiče s dětmi, ekologie.
V roce 2005 jsme vlastním nákladem vydali informační brožuru Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Chotěboři. V této publikaci jsme zmapovali sdružení a jejich činnost v oblasti dětí a mládeže.
Z dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci tvorby komunitního plánu města Chotěboř, vyplývá, že aktivity Junior DDM-SVČ jsou nejvyužívanější sociální a související službou pro cílovou skupinu rodiče s dětmi, mládež, osoby bez zaměstnání... Junior na svých akcích i v rámci svých aktivit prokazuje, že je schopen poskytovat kvalitní služby a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní a schopní organizátoři.
Junior DDM – SVČ zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost, vytváří podmínky pro uspokojení zájmového vzdělávání v nejrůznějších oblastech pro účastníky bez rozdílu věku. Junior DDM – SVČ ječ oprávněn vykonávat doplňkové činnosti pronájem nebytových prostor a hostinskou činnost.

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
Účast v činnostech nabízených Juniorem je na bázi dobrovolnosti. Naším cílem tedy je vytvářet takové personální a materiální podmínky, aby zde všichni mohli rozvíjet své zájmy, cítili se zde dobře a účelně trávili svůj volný čas. Cílem vzdělávání je umožnit účastníkům získat souhrn vědomostí a dovedností, rozvíjet jejich schopnosti, utvářet postoje, pomáhat v hodnotové orientaci při respektování věkových a individuálních zvláštností.

DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ
Zájmové vzdělávání probíhá po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování podle povahy jednotlivých činností. Zájmové útvary začínají pracovat většinou v říjnu a končí v květnu. Scházejí se 1 – 2x týdně, některé 1x měsíčně. Některé zájmové útvary jsou jinak časově omezeny.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
a) pravidelná zájmová činnost – probíhá v kroužcích pro děti a kurzech pro dospělé. Nabídka je každoročně obměňována a je jako příloha součástí ŠVP
b) příležitostná zájmová činnost – je určena pro nejširší veřejnost. Přehled akcí je jako příloha součástí ŠVP. Pořádáme také akce „na klíč“ pro firmy i organizace.
c) tábory – každoročně nabízíme několik táborů pro různé věkové kategorie s různým zaměřením
d) soutěže - organizujeme oblastní kola postupových soutěží /Říkejme si básničku, Všeználek, Deskové hry/ ale i vlastní soutěže a přehlídky /Máme rádi přírodu, Juniorská hůlka/.
e) poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně-patologických jevů - provozujeme volnočasový klub, úzce spolupracujeme se sociálním odborem města a městskou policií, podílíme se na tvorbě a aktualizaci komunitního plánu města
f) individuální práce a práce s talenty – účast na soutěžích
g) školení a kurzy – pořádáme jednorázové i dlouhodobé
h) spontánní činnost - v Junioru je provozována posilovna, mateřský a volnočasový klub

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
Obsahem vzdělávání je naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Obsah vychází především z personálních možností a z materiálních a prostorových podmínek. Respektuje věkové a individuální zvláštnosti.

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP
Účast žáků se SVP je vždy nutno konzultovat osobně s vedoucím zájmového útvaru. Budova Junioru není bezbariérová.
Nadaní účastníci zájmových útvarů mají možnost účastnit se přehlídek a soutěží. Junior pořádá 1x za 2 roky akademii, kde se veřejnost seznámí s činností ZÚ. Součástí je i výstava prací.
Své práce vystavují také ZÚ dospělých na výstavách pro veřejnost /patchwork, paličkování, lidové tradice, keramika…/

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ
Do zájmových útvarů, na některé akce a na letní tábory jsou účastníci přijímáni na základě odevzdané přihlášky, která je u nezletilých podepsaná zákonným zástupcem. Cenu ZÚ stanoví ředitelka. Děti mohou platit kroužky na dvakrát /při zahájení a v pololetí /, dospělí najednou při zahájení. Předčasně lze kroužek ukončit v pololetí. Je-li kroužek ukončen dříve, bude zaplacená částka vrácena pouze v případě vážných důvodů /nemoc, přestěhování…/. O výši vracené částky rozhoduje ředitelka. Účastníci kroužků obdrží každoročně Osvědčení o absolvování ZÚ, ostatní účastníci na požádání.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Budova Junioru je dostatečně vybavena pro aktivity, které nabízí. Je zde keramická dílna, ateliér, posilovna, mateřský klub, volnočasový klub, učebny a 3 sály pro pohybové aktivity. K bezpečnému a příjemnému prostředí přispívá i zázemí pro čekající rodiče, nové sociální zařízení a výzdoba budovy.
Některé aktivity jsou realizovány v pronajatých prostorách mimo budovu /lezecká stěna, taneční, mlsná vařečka, divadelní představení, výstavy…/

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Zájmové vzdělávání v Junioru zajišťují kvalifikovaní pedagogové volného času s různým zaměřením. Čtyři jsou interními zaměstnanci, externích je kolem 30. Junior umožňuje všem pracovníkům další průběžné vzdělávání, které vede k prohloubení jejich odbornosti a umožňuje nabídku nových volnočasových aktivit. Junior má také vytvořen tým dobrovolných spolupracovníků, kteří pomáhají při akcích.

EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Junior hospodaří s vlastním rozpočtem, který je tvořen náklady a výnosy. Výnosy jsou tvořeny příjmy ze státního rozpočtu /příspěvek na mzdy/, z rozpočtu města /příspěvek na provoz/ a vlastními příjmy /zápisné do ZÚ, vstupné na příležitostné akce a spontánní aktivity, pronájem prostor, sponzorské dary, granty…/

BEZPEČNOST PRÁCE
Junior vytváří účastníkům bezpečné a příjemné prostředí. Přispívá k tomu nejen provádění pravidelných předepsaných revizí, ale také opravy budovy prováděné městem, péče o interiér a vybavení a vstřícný přístup všech zaměstnanců. O pravidlech bezpečnosti jsou účastníci poučeni na prvních schůzkách, kde se také seznamují s vnitřním řádem. Všichni účastníci činnosti Junioru jsou pojištěni.

Aktualizován a schválen 7. 9. 2015

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.